úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Domov na pol ceste


Práca s mladými ľuďmi bez domáceho zázemia
(mládež z dysfunkčných rodín a z detských domovov  po ukončení ústavnej starostlivosti )

O vyššie uvedenú cieľovú skupinu mladých ľudí bez domáceho zázemia v sociálnej exklúzii sme sa začali zaujímať v roku 2005 a nadväzne v roku 2008 sme napísali  projekt Self Support – podporná sieť pre samostatný život. Chceli sme sa na problém pozrieť komplexnejšie  a pripraviť štruktúru, ktorá by poskytovala podporu v každej z nosných oblastí života, to je : profesijná príprava, práca,  bývanie a voľný čas. Zaviedli sme inštitút tútorstva, ktorý zabezpečoval individuálne sprevádzanie klientov krok za krokom k samostatnosti a nezávislosti. Nebolo to ľahké, ale z 10 – tich účastníkov bola úspešnosť 70 %, t.j. traja klienti opustili projekt v strednej fáze procesu z rôznych dôvodov. 

Udržateľnosť programov z projektu Self Support sa stala prioritou a následne sme zriadili Domov na pol ceste ako registrovanú soc. službu na ÚKSK s kapacitou 8 klientov – mladých dospelých mužov. Taktiež sa nám podarilo vďaka projektu vybudovať Pracovný inkubátor – stolársku dielňu, v ktorej chlapci v súčasnosti realizujú absolventskú prax, pracovnú terapiu a môžu sa aj zamestnať. Čím dlhšie sme spolu, tým viac si rozumieme a vzťahy sa upevňujú. Učíme sa spoločne hľadať spôsoby napredovania na ceste k samostatnému životu. V Domove pracujú dvaja zamestnanci, sociálny pracovník, pedagóg  a pracovný tútor v dielni na polovičný úväzok. A tomu malému tímu velí riaditeľka, ktorá zároveň slúži všetkým,  pretože bez srdca  a spolupatričnosti to jednoducho doma nefunguje.

V Domove na polceste sa vytvára priestor pre osvojenie si nových pracovných a sociálnych zručností klientov najmä formou pracovnej terapie a vzdelania s cieľom dosiahnuť efektívne uplatnenie klientov na trhu práce.

Najcennejšou podporou pre nás je váš záujem o našu prácu a mladých ľudí v núdzi. Budovanie kontaktov a priateľských vzťahov je pre nás hlavnou prioritou. Za prípadnú finančnú alebo materiálno-technickú pomoc budeme veľmi vďační.


 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci