úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste

Zmluvy


Dodávka – pracovné a ochranné odevy, obuv a pomôcky

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, ako i súvisiacich predpisov medzi:

Zmluvné strany

1.1.      Kupujúci:        
Názov:                                     Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach
Sídlo:                                     Zvonárska 12, 040 01 Košice
IČO:                                       31 965 903
Bankové spojenie:                    Sberbank Slovensko, a.s.        
Číslo účtu:                               4350232854/3100
Zastúpená:                              PhDr. Judita Varcholová, riaditeľka
                                              
1.2.       Predávajúci:
Obchodné meno:                    KORAKO plus, s.r.o.
Sídlo:                                     Bielická 369, Partizánske 958 04
IČO:                                       43959954
DIČ:                                       SK 2022580813
Bankové spojenie:                    ČSOB,a.s.
Číslo účtu:                               4006224804/7500
Zastúpená:                              Rudolf Kováčik, konateľ

II. Predmet zmluvy

  1. Predmetom tejto Zmluvy je dodávka zákazky s názvom Tovary  „Dodávka – pracovné a ochranné odevy, obuv a pomôcky“.
    Dodaný tovar slúži na realizáciu projektu uvedeného v preambule zmluvy a jeho špecifikácia je v časti III. tejto zmluvy.
  2. Lehota dodávky obstarávaného tovaru je do 24.1.2014.

Na stiahnutie: Kúpna zmluva ochranné pomôcky Korako (súbor .pdf)

 
 
  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci