úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Domov na pol ceste

Projekty

Prijímateľ: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, Zvonárska 12, 040 01 Košice

realizuje projekt s názvom

„Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať

Obdobie realizácie aktivít projektu: 08/2013 – 07/2015
Miesto realizácie projektu: okres Košice I, okres Košice-okolie, okres Snina
Celkové oprávnené výdavky projektu:  111 227,60 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 105 666,22 EUR
Cieľ projektu: Umožniť mladým ľuďom v sociálnej exklúzii úspešný štart do života využitím inovatívnych programov prevencie, inštitútu tútorstva a podpornej siete pomoci v komunite
Špecifické ciele projektu:

 1. Zvýšenie adaptability mladých ľudí pred a po ukončení ústavnej starostlivosti na život v otvorenej spoločnosti.
 2. Zvýšenie úrovne vzdelania a úspešnosti profesnej prípravy, praxe a zamestnávania.
 3. Tvorba sociálneho kapitálu – podpornej siete pomoci, kontaktov a vzťahov v komunite.

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu: 60, z toho 32 mladých dospelých mužov a 28 žien.

 

Priebeh realizácie projektu


1./ Pre splnenie špecifického cieľa č.1 bolo potrebné naštartovať podaktivity a to :

a./  Vyhľadávaciu činnosť vo vzťahu k deťom a mladistvým v ústavnej starostlivosti
b./   Preventívnu činnosť detí a mladistvých DeD a DNPC – tréningové programy

Vyhľadávaciu činnosť sme vykonávali na prelome rokov 2013/2014, kedy sme sa sústredili na identifikáciu skupiny klientov, ktorým budú pripravované školiace programy, teoretické vzdelávanie a praktický tréningový program najviac prospešný pre ich osobnostný rozvoj.   Samotné aktivity sa uskutočňovali v 4 menších skupinách približne po 15 klientov, aby kontakt bol čo najosobnejší s individuálnym prístupom.
Súčasťou preventívnej činnosti sú nasledujúce aktivity projektu:

 • teoretická príprava:  prebiehala v dvoch etapách - vo februári a marci 2014 pre klientov z detského domova v Nižnej Kamenici a Domova na polceste v Košiciach a v marci a apríli 2015 v detských domovoch v Košickej Novej Vsi a Snine. Každá zo skupín absolvovala teoretickú prípravu v 4 tematických blokoch – Finančný manažment, Závislosti, Komunikácia a Vzťahy. Teoretická príprava ukázala rozdielnu úroveň prijímania nových informácií a poznatkov u jednotlivých klientov, pričom najmä v diskusiách sa táto rozdielnosť prejavovala dosť výrazne v aktívnosti klientov.
 • praktická príprava:  účastníci teoretickej prípravy mali možnosť overiť si osvetľované teoretické poznatky počas  praktického vzdelávania a víkendových aktivít, ktoré boli zamerané predovšetkým na budovanie tímu, spoluprácu, riešenie konfliktov, asertivitu, komunikáciu, zvýšenie sebaúcty a schopnosti sebapresadenia v samostatnom spoločenskom a pracovnom živote. Praktická príprava prebiehala počas troch májových a jedného júnového víkendu. Účastníci vzdelávania absolvovali v rámci preventívneho programu taktiež návštevu Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore, kde sa stretli s riaditeľom zariadenia MUDr. Olegom Martinove a ďalšími odbornými lekármi, ktorí im poskytli dostatok aktuálnych informácií z praxe. Iným druhom aktivít, ktoré umožnili v praxi aplikovať osvojené poznatky, boli rôzne tímové súťaže počas víkendových stretnutí v Herľanoch a v okolí Košíc. Pozitívom bolo spoločné hodnotenie postupov a výsledkov, kladov i nedostatkov, pričom lektori spájali praktické činnosti s úrovňou osvojenia si teoretických vedomostí. Vo viacerých prípadoch pokračuje individuálna podpora niektorých nových modelov správania, taktiež príprava individuálnych rozpočtov hospodárenia s financiami, ich úpravy s ohľadom na rozsah disponibilných prostriedkov, určenie a dodržiavanie prioritných platieb a úsilie neskĺzavať do dlžobných modelov správania, no aj hodnotenie nakupovania ako výsledok teoretických námetov v tematickom bloku Financie.  


2./  Zvýšenie úrovne vzdelania a úspešnosti profesijnej prípravy, praxe a zamestnávania
Oblasť praxe a zamestnávania mal na starosti pracovný koordinátor, ktorý pozorne sledoval záujmy klientov a  v spoločných diskusiách hľadali najvhodnejšie možnosti zamestnať sa, alebo získať aspoň brigádnickú prácu. Sprevádzanie klientov a podpora v zamestnaní bola vo viacerých prípadoch úspešná. Väčšina mladých dospelých sa dokázala v zamestnaní stabilizovať, napriek počiatočným neúspechom. Najmä sú to firmy Howe Slovensko s.r.o. Košice, DFC Industrial Services s.r.o. Rožňava, Študentský servis,s.r.o.Košice, Arios s.r.o.Bratislava, Hinrichs s.r.o.Ľubotice, Lugera Maklér Temps,s..o.Trenčín, Agentúra brigádníci.sk, s.r.o. Trenčín, podniky v oblasti  služieb ( stravovanie, obchod, atď ).
Súčasťou aktivizácie cieľovej skupiny v oblasti uplatnenia sa na trhu práce je aj možnosť absolvovať kurz autoškoly, ktorý je akýmsi bonusom pre všetkých, ktorí oň prejavili záujem. Získanie vodičského preukazu  rozšíri absolventom kurzu  príležitosti uplatniť sa na trhu práce.
Dôležitou súčasťou praktickej prípravy na zamestnávanie  je pracovná terapia – údržba a opravy, nácvik remeselných zručností, aktivity súvisiace s rozvojom samostatnosti pri sebaobslužných činnostiach,  s udržiavaním hygieny a poriadku v priestoroch, kde sa zdržiavajú mladí dospelí, vrátane osobnej hygieny. Súčasťou výchovy k zodpovednosti je   prevencia závislostí  ( alkohol, drogy, gambling, PC hry, a pod. /v spolupráci s odbornými  zdravotníckymi zariadeniami.  
Kvalitné vzdelanie podmieňuje získanie dobrej pozície na pracovnom trhu a preto projekt počítal s pozíciou tútora – doučovateľa, aby pomohol mladým dospelým z DeD a dysfunkčných rodín dosiahnuť vyšší stupeň vzdelania a vyrovnávať vedomosti medzi absolventmi špeciálnych a normálnych škôl. Väčšina mladých dospelých prichádza z DeD s ukončením špeciálnej základnej školy. Našim cieľom bolo ich previesť rozdielovými skúškami do normálnej ZŠ, postupne k získaniu výučného listu, maturity až po vysokú školu. Celkovo sme sa venovali 12 študentom s úspešnosťou : 10 chlapcov úspešne pokračuje vo vyšších ročníkoch na úrovni stredných odborných škôl /murár, maliar, agromechanizátor, opravár, čašník, kuchár,/ konzervatórií / hudobnodramatické umenie, balet ) pedagogických stredných škôl  /vychovávateľ /  a vysokej školy  ( sociálna práca na úrovni bakalára.) Prínosom bola spolupráca tútora s pedagogickými pracovníkmi jednotlivých škôl a ich systematická podpora

.

3./ Budovanie podpornej siete pre systematickú prácu s CS projektu na území mesta Košice a okolia.
V uvedenej aktivite prebieha systematická spolupráca  s potenciálnymi zamestnávateľmi pri riešení pracovných príležitostí pre účastníkov projektu, vyhodnocovanie vhodnosti výberu zamestnania a schopnosť prispôsobovať sa potrebám zamestnávateľa. Spolupráca so školami, ktoré navštevujú klienti, riešenie prípadných problémov, budovanie korektných vzťahov s partnermi a sponzormi, bez ktorých by mnohé aktivity boli  klientom nedostupné.

Ďakujeme za  finančné príspevky :

a spoluprácu  firmám , organizáciám  a školám v sieti podpornej pomoci :
Howe Slovensko s.r.o. Košice, DFC Industrial Services s.r.o. Rožňava, Študentský servis,s.r.o.Košice, Arios s.r.o.Bratislava, Hinrichs s.r.o.Ľubotice, Lugera Maklér Temps,s..o.Trenčín, Agentúra brigádníci.sk, s.r.o. Trenčín, podniky v oblasti  služieb ( stravovanie, obchod, atď ).
DeD Košická Nová Ves
DeD Nižná Kamenica
DeD Snina
Relevant n.o. Hniezdo DnPC
Dorka n.o. Centrum pre obnovu rodiny Košice
Stredná odborná škola technická Kukučínová Košice
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínová Košice
Stredná odborná škola poľnohospodárska Pribeník
Konzervatórium Exnárova Košice
Konzervatórium Požiarnícka Košice
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Požiarnícka Košice
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety detašované pracovisko Košice

 

line

 

„Mobilita a flexibilita – rozvoj pracovných príležitostí“

Projekt  „Mobilita a flexibilita – rozvoj pracovných príležitostí“ sme začali realizovať  1.decembra 2012 a končíme v decembri 2013. Hlavným cieľom projektu je zriadenie mobilného pracoviska a zapojenie vyučených remeselníkov –  murárov, maliarov , stolárov  a automechanikov do platenej práce v komunite. Súčasne vytvoriť podmienky   pre realizáciu pracovnej terapie a absolventskej praxe.

Materiálno technické zabezpečenie zahŕňa motorové vozidlo Renault Master s technickým  náradím a materiálnym vybavením potrebným k profesijnej práci. Personálne  zázemie tvoria  tútori pre oblasť pracovnú a študijnú. Pri implementácii aktivít je dôležitý princíp individuálneho sprevádzania a aktivizácie mladých dospelých k sebestačnosti a sebarealizácii v pracovnom a osobnom živote.

Z hľadiska udržateľnosti projektu dôležitou oblasťou aktivít je tvorba komunitnej siete podpornej pomoci a spolupráca v medzirezortnom priestore s výrobnými organizáciami, školami,  štátnymi úradmi, samosprávou a mimovládnym sektorom.  Projekt je realizovaný vďaka podpore fondu Samsung pri Nadácii pre deti Slovenska.

Logá nadačných fondov Samsung a Domov

 

line

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tisková zpráva

Přerov, 9.1.2013

Projekt "Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity" zahájen.

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v prosinci roku 2012 realizaci dvouletého mezinárodního projektu "Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity". V rámci mezinárodní spolupráce se slovenskou organizací Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a irskou organizací Outside the Box Learning Resources dojde k přenosu know-how za účelem zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní a již v praxi realizované metodologie Mosty z chudoby (Bridges out of poverty).

Významná je úzká spolupráce s jedním z autorů celého konceptu Mostů z chudoby, Philipem DeVolem,který má s realizací této metody v prostředí USA neocenitelné zkušenosti. Philip De Vol filozofii Mosty z chudoby osobně představí v ČR na dvoudenním mezinárodním workshopu, který se uskuteční ve Zlíně. Zde vysvětlí aplikaci tohoto způsobu práce s lidmi v chudobě do praxe, která probíhá prostřednictvím tzv. programu POKROK a systému KRUHY.

Program POKROK, který bude pilotně ověřenv Jihomoravském a Zlínském kraji za účasti českých partnerů, Girasole – sdružení pro pomoc a rozvoj a Fondu ohrožených dětí, bude spočívat v pravidelných setkáváních účastníků tohoto programu s vyškolenými facilitátory. Cílem jednotlivých setkání je pochopit, co chudobu způsobuje a co způsobuje chudoba v každodenním životě, dále sestavit plán osobního rozvoje pro každého z účastníků programu POKROK a pomoci mu tento plán následně realizovat. S pomocí další partnerské organizace, Ježek's Law Consultants, budou účastníci programu rovněž moci využít bezplatných právních služeb.

Nově získané zkušenosti s realizací projektu a aplikací metody Mostů z chudoby do českého prostředí popíšeme v metodice, prostřednictvím které rozšíříme nově nabyté poznatky s danou problematikou mezi všechny zainteresované nestátní neziskové organizace, krajské realizátory procesu komunitního plánování sociálních služeb i širokou veřejnost.

Bližší informace k projektu vám ráda zodpoví Bc. Kateřina Vařechová, DiS., manažerka projektu.

CpKP východní Morava

Seifertova 33, 750 02 Přerov

Bc. Kateřina Vařechová, DiS. – manažerka projektu

tel: +420 725 306 578

e-mail: katerina.varechova@cpkp.cz

logo publicita

logo publicita

 

line

 

Čo som začal, to aj dokončím!

Projekt nadväzuje na predchádzajúcu prácu v rámci implementácie projektu Domov I – II, v rokoch 2010/11. Keďže sme na pol ceste, potrebujeme ešte urobiť k určenému cieľu niekoľko dôležitých krokov v procese osamostatňovania sa.

Ciele projektu
Hlavný cieľ: Rozvoj k samostatnosti – prepojenie teórie s praxou
Špecifické ciele:

1. Napredovanie v profesijnej príprave – pozitívny štart do života
2. Úspešné uplatnenie sa na trhu práce, udržateľnosť pracovnej pozície
3. Nadväzné upevňovanie a rozvoj pracovných zručností

AKTIVITA 1: Sprevádzanie
V rámci efektívnej pomoci pri osamostatňovaní mladého človeka je práve sprevádzanie jednou z najdôležitejších aktivít projektu. Samotné sprevádzanie zahŕňa nielen poradenstvo a asistenciu na základe individuálnych potrieb mladých dospelých, ale aj systematickú dlhodobú pomoc najmä v oblasti doučovania pre úspešný postup a ukončenie profesijnej prípravy, následne ďalej pri hľadaní, realizácii a udržaní sa v zamestnaní.

AKTIVITA 2: Vzdelávanie v oblasti rozvoja životných zručností a manažmentu osobných financií
Vzdelávanie bude realizované formou vzdelávacích aktivít – tréningov. Tréningy absolvujú klienti spolu so sprevádzateľmi. Sprevádzatelia po skončení tréningu pomáhajú rozvíjať sociálne a osobné kompetencie, finančnú gramotnosť mladých ľudí v praxi a interaktívne reagovať na získané poznatky zo vzdelávacích aktivít. Cieľom vzdelávacích programov na rozvoj sociálnych a osobných kompetencií v projekte je rozvoj životných zručností potrebných pre začlenenie sa do spoločnosti, rozvoj osobnosti a zvýšenie kvality života.

AKTIVITA 3: Certifikované vzdelávanie
Mladým dospelým chceme v rámci projektu umožniť ukončiť vzdelávanie, ktoré začali realizovať v roku 2011 v rámci získania vodičských preukazov v autoškole.

Projekt sa realizuje od 1.júna 2012 do 1.mája 2013 a je podporený Nadáciou pre deti Slovenska z Nadačného fondu Samsung pri Nadácii pre deti Slovenska vo výške 3 244 € Eur.

 

logo samsung a nds

  

line

 

Niekto ma počúva a venuje sa mi.

Projekt je primárne zameraný na individuálne potreby a pozitívne špecifiká ôsmych mladých dospelých mužov v našom Domove na pol ceste, na ich talent, schopnosti, záujmy, motiváciu, čo je dôležité podchytiť a rozvíjať. Cieľom  projektu je vytvoriť podmienky a budovať nadstavbové zdroje pre ich osobnostný rozvoj. Vyrovnať ich šance uplatniť sa v otvorenej spoločnosti a zvládnuť finálnu etapu ich osamostatňovania.

Prvým z troch špecifických cieľov je :

 1. Rozvíjať vedomie vlastnej hodnoty zvyšovaním úspešnej sebarealizácie.
  Obsahom aktivity je zvyšovanie kvalifikácie absolvovaním odborných  kurzov autoškoly – vodičský preukaz skupiny B a  motorových vysokozdvižných vozíkov prostredníctvom  externých školiacich organizácií.
 1. Rozvíjať tímovú spoluprácu prostredníctvom tréningov zážitkového     učenia. Účastníci budú zapojení do interaktívneho procesu skupinovej spolupráce. Tréning bude obohatený aj športovými skupinovými aktivitami v prostredí prírody s víkendovými stretnutiami.

 2. Vytvoriť efektívne spôsoby spolupráce v tvorivej dielni, rešpektovať a rozvíjať špecifické obdarovania osobnosti a kreativitu v praxi. Účasť na workshopoch fotografie a dizajnu. Individuálna výučba pod odborným vedením. Prezentácia výsledných prác. Materiálnotechnické zabezpečenie tvorivej dielne.

Projekt je realizovaný v termíne od júla 2011 do apríla 2012. Projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom vo výške 4386 Eur. Do projektu sú zapojení traja pracovníci RPSP Košice, traja dobrovoľníci a štyri externé spolupracujúce organizácie v rámci  košického regiónu.

 

logo samsung a nds

  

lineline

 

Rozvoj k samostatnosti - pracovný inkubátor

Cieľová skupina projektu
Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti v DeD a z dysfunkčných rodín. 8 mladých mužov vo veku od 18 do 25 rokov, v súčasnosti umiestnených v  Domove na pol ceste. Klienti sú bez rodinného zázemia s potrebou doplnenia profesijnej prípravy, bez širšieho spoločenského kapitálu v komunite, s minimálnou dispozíciou osobných a spoločenských zdrojov.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je  zabezpečiť čo najlepšie podmienky na sebarealizáciu klientov pri ich sprevádzaní k samostatnému životu a uplatneniu sa na trhu práce.

Špecifické ciele:

 1. Rozvíjať inovatívny  program  „ Inštitút tútorstva „ a individuálne sprevádzanie klientov  v stolárskej dielni  v troch oblastiach:
  1. po ukončení profesijnej prípravy – realizácia  absolventskej praxe  a zamestnávanie
  2. počas  profesijnej prípravy – odborná prax pre študentov v odbore stolár
  3. pracovná terapia pre všetkých klientov Domova na pol ceste
 1. Zaviesť viaczdrojové financovanie ( prechod k sebestačnosti )prostredníctvom spustenia výroby v stolárskej dielni a doplnenie technickej vybavenosti  elektrickým ručným náradím. 

Trvanie projektu: začiatok projektu 01. február 2011, ukončenie projektu 31. január 2011

Miesto realizácie projektu:  Košice

Finančný príspevok: 6 490 EUR z nadačného fondu Samsung NDS

Aktivity projektu

AKTIVITA 1: Sprevádzanie – inštitút  tútorstva
Personálne obsadiť pracovnú pozíciu osobného tútora na polovičný pracovný úväzok. Osobný tútor – sprevádzateľ bude vybraný z radu pracovníkov RPSP, ktorí prešli školením neformálneho vzdelávania dospelých  s využitím  metód situačnej pedagogiky a agogiky - individuálneho sprevádzania, s požadovanou praxou minimálne dva roky.
Tútor bude zabezpečovať nasledovné činnosti:

 • individuálne sprevádzanie klientov najmä v oblasti profesionálnej prípravy v rámci odbornej praxe
 • zabezpečovanie kontaktu so vzdelávacími inštitúciami
 • zabezpečovanie kontaktu a spolupráce s podnikateľmi a firmami
 • zabezpečovanie absolventskej praxe a brigádnickej činnosti
 • spolupracovať na IPRO – pláne individuálneho rozvoja osobnosti v rámci pracovnej terapie

AKTIVITA 2: Doplnenie vybavenosti stolárskej dielne ručným elektrickým náradím a spustenie prevádzky.
Marketing, medializáciu, zabezpečenie dostatočného množstva zákazok na spustenie prevádzky dielne budeme realizovať  priebežne v priebehu celého roka 2011 pracovníkmi RPSP z vlastných zdrojov. Našim cieľom bude rozbehnúť výrobu tak, aby sme postupne generovali zisk, čím získame finančné zdroje na krytie nákladov deficitnej prevádzky Domova na pol ceste  na podporu  finančnej sebestačnosti.  

logo samsung a nds

  

line

 

Správne vyštartovať do života

Ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať (Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Hodina deťom). Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom – odchovancom detských domovov ľahší štart do samostatného života podporou integrácie do prirodzeného prostredia. Projekt bol úspešne ukončený v júli 2008.

logo samsung a nds


line

 

Self Support – podporná sieť pre samostatný život.

Projekt  nadväzuje na výsledky práce v projekte Správne vyštartovať do života a prináša komplexný pohľad na riešenie problémov rizikovej skupiny mládeže bez domáceho zázemia -  sprevádzanie vo všetkých oblastiach ich života t.j. bývanie, profesijná príprava, práca, voľný čas, v trvaní dvoch rokov, až  po ich úplné osamostatnenie sa a zaradenie do spoločenského a pracovného života.

Ciele projektu:
1. Vytvoriť podmienky a prostredie na dlhodobé sprevádzanie ( individuálny tútoring) a  podporu mladých ľudí bez rodinného zázemia pri ich štarte do života vykročiť správnym smerom
2. Doplnenie profesijného vzdelania, sociálnych zručností a schopností prevziať zodpovednosť za svoj život

Realizácia projektu bola zahájená 1.mája 2008 a ukončila sa vo februári 2010. Projekt je podporený Blokovým grantom:  Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku ( 2007-2010 ) z NFM, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia Socia.line

 

Domov najdôležitejšie miesto na zemi

Hlavným cieľom projektu je:
Umožniť mladým ľuďom bez rodičovského zázemia úspešný štart do  samostatného  života.

Čiastkové ciele sú:

 • Vytvoriť v byte fungujúcu domácnosť
 • Naučiť chlapcov potrebným zručnostiam pri spravovaní domácnosti
 • Deľba kompetencií, úloh a zodpovednosti
 • Vzťahy akceptácie a spolupatričnosti
 • Kontakty v komunite – susedia, sídlisko

1. Vytvoriť komunitné partnerstvo a vybudovať podpornú sieť subjektov, ktoré budú vylepšovať podmienky začleňovania sa mladých ľudí do pracovného a spoločenského života.

2. Inštitútom tútorstva sprevádzať mladých ľudí na ceste k samostatnosti a prevzatia zodpovednosti za vlastný život.
Trvanie projektu: 1.február 2009 - 31.január 2010.
Donor: Nadácia pre deti Slovenska

logo samsung a nds

 

 
  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci