úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
História Rpsp


Rada pre poradenstvo v sociálnej práci ( RPSP ) v Košiciach je samostatnou organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou od roku 2001. V roku 2011 sme otvorili  pobočku v meste Prešov. Sme súčasťou občianskeho združenia RPSP s celoslovenskou pôsobnosťou s riadiacim centrom v Bratislave, ktoré vzniklo v roku 2001 a v súčasnosti  koordinuje sieť pobočiek v Malackách, Leviciach, Banskej Bystrici,  Brezne  a Žiline.
Základ programu centra je zameraný na sociálnu prevenciu a špecializované sociálne poradenstvo, supervíziu ,  poskytovanie vzdelávania a monitorovania kvality sociálnych služieb.
Centrum koordinuje v spolupráci s pracoviskami RPSP projekty zamerané na transformáciu domovov sociálnych služieb, individuálne programy osobnostného rozvoja, štandardizáciu sociálnych služieb, vzdelávanie sociálnych pracovníkov v rámci akreditovaných programov  MPSVa R SR.
(podrobnejšie informácie na  www.rpsp.sk )
logo_rpsp

 

Poslaním RPSP je vplývať na zmenu postojov, prístupov a metód pri poskytovaní sociálnej pomoci a sociálnych služieb tak, aby viedli k podpore ľudskej a občianskej dôstojnosti  ľudí v sociálnej exklúzii, chudobných, postihnutých a starších občanov.
Potrebu zmeny považujeme za dôležitú z toho dôvodu, že objektívne existuje rozpor medzi reálnymi podmienkami života občanov so špecifickými potrebami a etickými zásadami ( kritériami a štandardami kvality sociálnych služieb ), ktoré majú základ v hodnote života, v úcte a akceptácii ľudí navzájom.

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci