úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Výročné správy, EON
Domov na pol ceste
Vzdelávanie


Štúdium

Mladí ľudia k nám prichádzajú s minimálnym vzdelaním, ukončenou špeciálnou základnou školou. Pre štúdium na normálnych odborných učilištiach alebo stredných školách je podmienkou ukončená  základná škola. Potom môžu postupovať ďalej cez maturitu až po vysokú školu. Niektorí po ukončení profesijnej prípravy odchádzajú pracovať. Možno Vás zaujíma ako sa nám v štúdiu  darí. Máme 8 mladých dospelých mužov. Všetci  museli najprv dokončiť základnú školu. Dvaja ukončili Strednú odbornú školu technickú v odbore stolár a murár výučným listom. V  súčasnosti pokračujú v maturitnom ročníku, do cieľa by  mali dôjsť v júni 2011. Jeden z nich si podal prihlášku na vysokú školu, dvaja na profesijnú prípravu v rámci SOŠT a dvaja odchádzajú do zamestnania. Máme taktiež  mladého muža s výnimočným talentom na maľovanie, ktorý študuje a snaží sa svojou tvorbou aspoň z časti uživiť. Vzdelávanie neprebieha jednoducho, pretože základy nie sú dostatočné. Chlapcov  doučujú tútori a dobrovoľníci, ktorí ich osobne sprevádzajú. Zatiaľ to ide, ešte nikto  neprepadol a okrem angličtiny a matematiky postupujú známky od dobre smerom k lepšiemu. Úspech nás motivuje a dáva silu dôjsť až do cieľa.


Práca

Každý z chlapcov sa túži osamostatniť. Predpokladom nezávislého života je mať prácu a vedieť  dobre hospodáriť. Vyššie vzdelanie umožňuje lepšie príjmy. K zamestnaniu kráčame trpezlivou cestou vzdelávania a osobného dozrievania k zodpovednosti. Už počas a po ukončení profesijnej prípravy sa realizujú  brigády a absolventská prax. Máme aj takých jedincov, ktorí zvládajú externé štúdium a zamestnanie súbežne. S firmami, s ktorými spolupracujeme, udržujeme neustály kontakt v rámci vytvárania pracovných podmienok   a dobrej  komunikácie.

Voľný čas

Voľného času nie je veľa. Možno len cez  prázdniny a dlhšie sviatky  sem tam skloňujeme slovo „nuda“.  Atraktívnejšie výlety niečo stoja, na to nemáme, ale posilňovňa, plaváreň, futbal,  to sa dá zvládnuť. Umenie, najmä maľovanie a hudba  je koníčkom dvoch nadaných jedincov. Chystáme sa zriadiť tvorivé dielne, možno kreativita osloví aj ostatných. Voľný čas okrem relaxácie využívame taktiež na  naplnenie individuálnych potrieb a túžob napr. urobiť si vodičák, absolvovať rôzne kurzy a zoznamovať sa s rovesníkmi v komunite. To sa nám zatiaľ darí celkom dobre najmä s mládežou z cirkevných zborov v Košiciach. Náš spoločenský kapitál  chceme rozšíriť o ďalšie väzby a kontakty v komunite a budeme radi, ak záujem bude obojstranný.

 

Naši klienti si dopĺňajú vzdelanie na týchto školách:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
ul. Kukučínova 23, Košice 
 
Začiatky školy siahajú do roku 1949, kedy vzniklo učňovské zariadenie "Stredisko pracujúceho dorastu pri n.p. Stavomontáže". V tom čase trvala učňovská doba dva roky a končila výučným listom. Dňa 18.10.1961sa začalo s výstavbou novej budovy, do ktorej sa v roku 1966 presťahovali všetky tri časti OU a vzniklo Odborné učilište Pozemných stavieb v Košiciach. Učilište dostalo novú budovu, dielne, internát aj ihrisko. Ďalším medzníkom v histórii školy bolo odčlenenie SOU od podniku, stalo sa SOU stavebným - samostatným subjektom. Od školského roku 1995/96 na základe delimitácie vzniklo pri SOU aj Učilište, ktoré vychováva žiakov s neukončenou základnou školou. Na začiatku školského roka 2008/2009 došlo k zmene názvu školy. Od 1. septembra 2008 sa škola stala Strednou odbornou školou. Dňa 1. januára 2009 bol schválený definitívny názov - Stredná odborná škola technická.

Študijné odbory s  výučným listom a maturitou:

• Mechanik požiarnej techniky
• Mechanik stavebno-inštalačných zariadení
• Mechanik nastavovač
• Operátor stavebnej výroby
• Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
• Operátor ekologických zariadení


Učebné odbory s výučným listom:
murár, tesár, strechár, maliar, klampiar,  štukatér, čalúnnik, puškár, podlahár, strojný mechanik oceľových konštrukcií,  stolár, knihár, kachliar, krajčír, elektromechanik rozvodných zariadení

Nadstavbové štúdium a štúdium popri zamestnaní:
(pre absolventov trojročných učebných odborov)

• Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
• Drevárska a nábytkárska výroba
• Stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve

 

line


STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU
ul. Kukučínova 23, Košice

 Škola poskytuje vzdelanie v rôznych študijných odboroch, od dvojročných, umožňujúcich doplnenie základného vzdelania, cez odbory končiace záverečnou skúškou so získaním výučného listu až po odbory končiace maturitnou skúškou, v ktorých študent okrem získania výučného listu získa aj úplné stredné vzdelanie.
Škola vlastní certifikát IES umožňujúci žiakom zamestnať sa po ukončení štúdia v ktoromkoľvek štáte Európskej únie.

4-ročné študijné odbory:

• Agropodnikanie – agroturistika
• Agropodnikanie - poľnohospodársky manažement
• Záhradníctvo - viazačstvo – aranžérstvo
• Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba


line

 

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ul. Exnárová 8, Košice

 História vzniku Strednej umeleckej školy v Košiciach sa začala datovať v roku 1991, kedy začala pôsobiť ako elokovaná trieda pri Košickom konzervatóriu. V priebehu roku 1991 bola zaradená do siete stredných umeleckých škôl s dvoma hlavnými študijnými odbormi: Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudových hudobných nástrojoch. V dôsledku spoločenských zmien v SR po roku 1989, vznikli možnosti pre zachovanie a rozvíjanie kultúry a identity Rómov žijúcich v priestore SR. Hlavným motivujúcim faktorom zakladateľov tejto školy bolo a je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov, vytvorenie možností pre uplatnenie sa Rómov v spoločenskom živote a na trhu práce. Zavedením nového študijného odboru Dizajn a tvarovanie dreva v r. 2003, zameraného na oblasť výtvarného umenia, vzniká z tejto školy ojedinelé vzdelávacie centrum nielen v SR, ale aj v Európe, ktoré na podnet Košického samosprávneho kraja vypracovalo koncepciu pod názvom „Hospodársky a sociálny rozvoj Rómskej národnostnej menšiny.
Ťažko možno nájsť strednú umeleckú školu, v ktorej sú na seba previazané študijné odbory zamerané na hudobno-dramatické umenie, hudbu a dizajn. Dôkazom toho je, že od roku 2009 je zavedený nový študijný odbor Grafický a priestorový dizajn. V budúcnosti plánuje škola otvoriť ďalší študijný odbor – Výroba a oprava hudobných nástrojov.

Štvorročný a šesťročný vyučovací proces na škole je organizovaný prostredníctvom kolektívneho, skupinového a individuálneho vyučovania vo forme denného a individuálneho štúdia. Absolventi školy sa uplatnili na trhu práce ako učitelia základných umeleckých škôl, asistenti učiteľa, hudobníci vo filharmónií a iných orchestroch, komerční muzikanti, herci, speváci. Časť absolventov študuje na vysokých školách a niektorí už pôsobia ako učitelia aj na tejto škole.
 
Študijné odbory:

• Grafický a priestorový dizajn
• Dizajn a tvarovanie dreva

 

line


SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ul. Tomášikova 31, detaš. prac. ul. Strojárska 3, Košice 

Novozaložená škola, ktorá chce postupne vytvoriť a vybudovať školu, ktorá bude mať svoje miesto vo vzdelávaní v Košiciach. Škola chce ponúknuť viac ako tradičná škola. Poslaním školy je poskytnúť modernú cestu výchovy a vzdelávania tak, aby boli deti pripravené na praktický život a úspešne pripravené na štúdium na všetkých typoch stredných škôl.
Škola preferuje progresívne formy vyučovania s rešpektovaním osobnosti dieťaťa, odstránenie memorovania učiva so snahou o výchovu a vzdelávanie vlastnými aktivitami a skúsenosťami. Cieľom je, aby sa žiaci naučili učiť sa a mať potrebu sa aj ďalej vzdelávať samostatne(celoživotné vzdelávanie)- pracovať s rôznymi zdrojmi – knihy, počítače, internet, vedieť spracovávať informácie, vedieť ich prezentovať a vedieť ich použiť v praxi. Ďalej, aby sa  mladí ľudia  naučili ľudskosti – teda dobrým medziľudským vzťahom – rozvíjaním komunikácie. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky je už samozrejmosťou. Základným cieľom školy je, aby v prvých ročníkoch školy sa žiak naučil zvládnuť všetky úlohy v škole a netrápil sa dlhými stresujúcimi domácimi úlohami – škola je v škole a doma je doma.

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci